Amirreza Kamkar

طبیعتی که آن را از یاد برده‌ایم

«شب جهانی را پنهان و عالمی را آشکار می‌کند».

جمله‌ی حساب‌شده‌ای است. با فرارسیدن شب شاید جهان پیرامون‌مان در تاریکی فرو رود اما عالمی فراتر از آن‌چه‌ به‌طور روزمره می‌بینیم در شب پدیدار می‌شود.

Posted in یادداشت

Continue Reading